Édition 06.12.2005

Allocution de la sécretaire d'État, Octavie Modert

Concours Littéraire National 2004

Octavie Modert

Léif Adepten vun der letzebuerger Literatur a vun der letzebuerger Kultur. 41 Contributiounen, 41 Bäiträg, wann dat ee net kann dreeme loossen. Da soll nach ee soën, mir hätten hei keen florissant letzeborger Literatur, da soll nach ee soën, mir hätte keen Kultur an deem Land hei, da soll nach …

Le nouveau Land est disponible au kiosque, en abonnement et sur iPad et sur ISSUU.